Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen Debbeshoek 13, Ulft voor opladen elektrische voertuigen

DeUlftgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen Debbeshoek 13, Ulft voor opladen elektrische voertuigen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Datum: 18 oktober 2023 Zaaknummer: 639446Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreekWij zijn bevoegd dit verkeersbesluit te nemen op grond van: •artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994;•collegebesluit van 10 januari 2023, mandaatregeling 2023.Dit is nader vastgelegd in het overzicht behorende bij mandaatbesluit 2023, betreffende het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. In het genoemde overzicht is het nemen van verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen gemandateerd aan alle rollen binnen het teamonderdeel Verkeer van de afdeling Beleid.Overwegingen ten aanzien van het besluitOm te voorzien in de behoefte tot het opladen van elektrische voertuigen is het wenselijk om aan de Debbeshoek 13 in Ulft twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen. Bij deze parkeerplaatsen wordt één laadpaal geplaatst met twee oplaadpunten. Vereiste van besluitOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Motivering•Op basis van een rekenmodel wordt binnen 250 meter van de locatie op korte termijn een toenemende behoefte aan oplaadinfrastructuur voorzien. Daarom wordt de realisatie van een laadpaal met twee oplaadpunten voorbereid. Het is daarom wenselijk dat twee parkeerplaatsen te allen tijde beschikbaar zijn voor het opladen van een elektrisch voertuig, zodat het oplaadpunt optimaal kan worden benut. Bovendien wordt de vindbaarheid en herkenbaarheid van de parkeerplaatsen bevorderd door het plaatsen van de betreffende verkeersborden. •Het oplaadpunt is openbaar, dus alle bestuurders van een elektrisch voertuig kunnen gebruik maken van de oplaadpunten. Hierdoor blijft er sprake van een openbare parkeergelegenheid. •Ook draagt de maatregel bij aan het stimuleren van duurzame mobiliteit en het verbeteren van de luchtkwaliteit.•Bovenstaande aanpak is in lijn met de vastgestelde plaatsingsleidraad uit ‘laadvisie 2023-2025, gemeente Oude IJsselstreek’.Gelet op artikel 2 Wegenverkeerswet strekken de verkeersmaatregelen in dit verkeersbesluit derhalve tot:a.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid hiervan;b.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu.Deze belangen wegen zwaarder dan het beschikbaar houden van alle parkeergelegenheid voor niet-elektrische voertuigen. Bovendien vervangt een elektrisch voertuig in de meeste gevallen een niet-elektrisch voertuig, waardoor de parkeerdruk per saldo gelijk blijft.Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef (Oost-Nederland, Noord en Oost Gelderland).BesluitOp grond van het bovenstaande besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek om:1. twee parkeerplaatsen aan de Debbeshoek 13 te Ulft aan te wijzen als parkeerplaatsen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen;2. twee parkeerplaatsen direct in te richten als parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen door plaatsing van bord E08o van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een onderbord met een pijl, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.Ter informatie is de betreffende parkeerplaats aangeduid op de tekening in bijlage 1.Gendringen, 18 oktober 2023Namens burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek,C. MollenhofAfdeling Beleid, medewerker Verkeer & VervoerBezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen.Dit besluit is per direct van kracht. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Als u dat toch wilt kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Uit het verzoek moet blijken wat het spoedeisende belang is. Wanneer u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de rechtbank Gelderland (telefoon 088 - 361 2000).Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deUlftgids.nl op 19-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Ulft, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deUlftgids.nl
Redactie deUlftgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Ulft
  2. gmb-2023-438465

Gerelateerde berichten