Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Torenstraat in Ulft

DeUlftgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Torenstraat in Ulft.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Datum: 24 april 2024Zaaknummer: 704043Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreekWij zijn bevoegd dit verkeersbesluit te nemen op grond van: •artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994;•collegebesluit van 27 februari 2024, mandaatregeling 2024.Dit is nader vastgelegd in het overzicht behorende bij mandaatbesluit 2024, betreffende het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. In het genoemde overzicht is het nemen van verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen gemandateerd aan alle rollen binnen het teamonderdeel Verkeer van de afdeling Beleid.Overwegingen ten aanzien van het besluitVanuit de landelijke overheid is de ‘Nationale Agenda Laadinfrastructuur’ opgezet. Om de bereikbaarheid van de kernen voor elektrische rijders te verbeteren zullen op een aantal locaties binnen de gemeente Oude IJsselstreek laadpalen worden geplaatst. Het betreft hier proactieve laadpalen die worden geplaatst zonder dat er een specifieke aanvraag voor is. Door het proactief plaatsen van laadpalen wordt een gedeelte van de openbare parkeerplaatsen voorbereid op de toekomstig groei van elektrische voertuigen.Vereiste van besluitOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.MotiveringDit besluit is genomen gelet op het volgende;•Dat de locatie voor een laadpaal is bepaald op ruimtelijke geschiktheid, bereikbaarheid, laadbehoefte, een dekkend netwerk met een loopafstand van circa 250 meter en de aansluitmogelijkheden op het energienet.•Dat de aanpak in lijn is met de vastgestelde plaatsingsleidraad uit de ‘laadvisie 2023-2025, gemeente Oude IJsselstreek’.•Dat daarom twee parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Op de Torenstraat in Ulft, ter hoogte van de kruising met de Bonte Brugstraat. •Dat de vindbaarheid en de herkenbaarheid van de parkeerplaatsen wordt bevorderd door het plaatsen van de betreffende verkeersborden. •Dat het oplaadpunt openbaar is, dus alle bestuurders van een elektrisch voertuig kunnen gebruik maken van de oplaadpunten. Hierdoor blijft er sprake van een openbare parkeergelegenheid. •Dat de gemeente in eerste instantie kan besluiten om slechts één parkeervak te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Bij voldoende gebruik wordt het tweede parkeervak erbij gereserveerd. •Dat deze maatregel bijdraagt aan het stimuleren van duurzame mobiliteit en het verbeteren van de luchtkwaliteit.•Dat de betreffende parkeervakken zijn voorzien van een vakindeling.•Dat de deze parkeervakken in beheer zijn van de gemeente Oude IJsselstreek. BelangenafwegingGelet op artikel 2 Wegenverkeerswet strekken de verkeersmaatregelen in dit verkeersbesluit derhalve tot:a.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid hiervan;b.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu.Deze belangen wegen zwaarder dan het beschikbaar houden van alle parkeergelegenheid voor niet-elektrische voertuigen. Bovendien vervangt een elektrisch voertuig in de meeste gevallen een niet-elektrisch voertuig, waardoor de parkeerdruk per saldo gelijk blijft.OverlegOvereenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg is geweest met de politie. BesluitOp grond van het bovenstaande besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek om:1. twee parkeerplaatsen op de Torenstraat in Ulft aan te wijzen als parkeerplaatsen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen;2. twee parkeerplaatsen in te richten als parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen door plaatsing van verkeersteken ‘E08c’ van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van een onderbord met pijl (OB504), waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.Ter informatie zijn de betreffende parkeerplaatsen aangeduid op de afbeelding die als bijlage aan dit verkeersbesluit is toegevoegd. Gendringen, 24 april 2024Namens burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek,C. MollenhofAfdeling Beleid, medewerker Verkeer & VervoerBezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen.Dit besluit is per direct van kracht. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Als u dat toch wilt kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Uit het verzoek moet blijken wat het spoedeisende belang is. Wanneer u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de rechtbank Gelderland (telefoon 088 - 361 2000).Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deUlftgids.nl op 10-5-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Ulft, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deUlftgids.nl
Redactie deUlftgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen deulft
  2. gmb-2024-172040

Gerelateerde berichten